A megnövekedett kereslet miatt a normál szállítási időhöz képest késésekre lehet számítani. A kellemetlenségért elnézést kérünk. Az aktuális szállítási idő 5-7 munkanap.

Adatkezelési Tájékoztató

 

Tartalomjegyzék

 1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya
 2. Adatkezelőre vonatkozó információk
 3. Fogalom-meghatározások
 4. Adatkezelés módja, elvei
 5. A www.douglasshop.hu webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés
 6. Cookie-k használata a weboldalon
 7. Panaszkezeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok
 8. Douglas törzsvásárlói kártyával rendelkező személyek adatainak kezelése
 9. Marketing célú adatkezelés
 10. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés
 11. Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevő személyek adatainak kezelése
 12. Kapcsolatfelvétel céljából folytatott adatkezelés
 13. Kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés
 14. Álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése
 15. Személyes adatok kezelése PR tevékenységgel összefüggésben, közös adatkezelés
 16. Adatkezelés a Magyar Posta Zrt.- vel és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel való együttműködés során
 17. Adatfeldolgozók igénybevétele, Adatkezelő adatfeldolgozói minőségben végzett tevékenysége
 18. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás
 19. Tájékoztatás érdekmérlegelésről
 20. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete
  • A. Az adatokhoz való hozzáférés
  • B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához
  • C. Az adatok helyesbítéséhez való jog
  • D. Az adatok törléséhez való jog
  • E. Az adatok törléséhez való jog
  • F.  Adatkezelés korlátozásának joga
  • G. Az adathordozhatóság joga
  • H. Tiltakozás az adatkezelés ellen
  • I.  Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga
  • J. Az érintett kérelmének elbírálása
  • K. Jogorvoslati lehetőségek
 21. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések
 22. Adatvédelmi incidensek kezelése
 23. Adatvédelmi tisztviselő
 24. Adatkezelési tájékoztató módosítása
 25. Alkalmazott jogszabályok

 

1.            Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a ”Parfümerie Douglas” Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 11/A., cégjegyzékszám: 01-09-689839, adószám: 12508574-2-41) (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő által a társaság székhelyén, telephelyein és fióktelepein, valamint a www.douglasshop.hu weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

Adatkezelő felhívja a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által az Adatkezelő részére megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

 

2.            Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot az Adatkezelő kezeli. Az érintettek az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: ”Parfümerie Douglas” Illatszer kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1052 Budapest, Váci u. 11/A.

Telefonszám: 06-1-235-4050

Fax: 06-1-235-4051

E-mail cím: info@douglasshop.hu

 

3.            Fogalom-meghatározások

-              Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.

-              Egészségügyi adat: személyes adat, amely a természetes személy testi vagy pszichikai állapotára vonatkozik.

-              Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

-              Adatkezelő: a ”Parfümerie Douglas” Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.

-              Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.

-              Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

-              Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.

-              Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.

-              Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

-              Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.

-              Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.

-              Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.

-              Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

-              Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

-              Cookie: vagy más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet az Adatkezelő a honlapot megtekintő, illetve a honlapon működő webáruházban termékeket vásárló érintettek számítógépén elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz, funkciója a böngészés megkönnyítése.

-              Remarketing: olyan, érdeklődés alapú hirdetési megoldás, mellyel a honlapot használó érintett számára az Adatkezelő testreszabott, az érintett érdeklődésének megfelelő hirdetéseket tud megjeleníteni.

-              Affiliate marketing: Adatkezelő és más vállalkozások közötti együttműködés, melynek lényege, hogy az affiliate marketing rendszert üzemeltető Adatkezelő termékét, szolgáltatását értékesíti a vele együttműködő partner, aki ezen tevékenységéért jutalékot kap. A jutalék kifizetése történhet kattintások alapján, vagy valamilyen eseményhez kötve, mely utóbbi azt jelenti, hogy a termék megrendelése vagy a szolgáltatás igénybevétele után kerül kifizetésre a jutalék a partner részére.

 

4.            Adatkezelés módja, elvei

Mindazon személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő kezel, minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően az Adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak az Adatkezelő rendelkezésére. Adatkezelő személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz az Adatkezelő harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.

Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz kizárólag erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá, kizárólag a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig. Ezen hozzáféréseket, valamint a személyes adatokon végzett valamennyi műveletet – a tényleges adatkezelést végző személy és a hozzáférés időpontjának rögzítésével – naplózzuk. Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében az Adatkezelő belső adatkezelési szabályzatot alakít ki, amely az Adatkezelő valamennyi, a munkája során személyes adatokkal kapcsolatba kerülő munkavállalója számára kötelező érvényű, és amelynek betartását az Adatkezelő minden munkavállalójától megköveteli.

A fentieken túlmenően személyes adatokhoz – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések kötelező erejű rendelkezései szerint – a tájékoztató 17. pontjában felsorolt, az Adatkezelő részére adatfeldolgozási tevékenységet végző vállalkozások férhetnek hozzá korlátozott körben. A tájékoztató 18. pontjában az Adatkezelő részletes felvilágosítást ad továbbá arról is, hogy adattovábbításra mely esetekben, milyen személyes adatok vonatkozásában kerül sor.

Valamennyi, az Adatkezelő kezelése alatt álló személyes adathoz teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik az Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő – akinek elérhetősége a tájékoztató 23. pontjában található meg –, ezen tisztségéből fakadó feladatainak ellátása során.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő, mint kozmetikai termékek kiskereskedelmével, forgalmazásával foglalkozó társaság, kizárólag ezen kereskedelmi, forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel. 

Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során az Adatkezelő végrehajtja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett személyek jogainak a védelme. Az Adatkezelőnél, mint felelős adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó esetleges kockázatoknak a számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.

Az Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végzi, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen.

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen felvett személyes adatot se kezeljen a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az Adatkezelő kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során az Adatkezelő mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek ahhoz szükségesek, hogy az adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.

Adatkezelő minden olyan esetben, ha az érintettek által átadott adatokat az adatfelvétel jelen tájékoztatóban meghatározott, eredeti céljától eltérő célra akarja felhasználni, erről a jogosultat minden esetben előzetesen, írásban tájékoztatja – az új cél és az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk egyidejű megadásával –, továbbá gondoskodik arról, hogy ebben az esetben is rendelkezzen az adatok kezelését lehetővé tevő, megfelelő jogalappal.

Adatkezelőként az Adatkezelő számára fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsen be az adatkezelési folyamatba, amelyek segítségével biztosítani tudja azt, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ezeknek megfelelően legyen biztosított az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. Az Adatkezelő fenti kötelezettségének teljesítése érdekében belső szabályzataiban rendszeres, kötelező felülvizsgálati határidőket határoz meg és olyan szabályozókat épít be az adatkezelési folyamatokba, amelyek alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig a fenti keretek között maradjanak. Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul törlésre, illetve annak érdekében, hogy kapcsolatuk az érintettel többé ne legyen helyreállítható, álnevesítésre kerüljenek.

Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve, az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. Az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza többek között az adatkezelő és az Adatkezelőnél működő adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, az egyes adatkezelések célját, az adatkezeléssel érintett személyek és személyes adatok felsorolását, azon a személyek megnevezését, akikkel az adatokat közlik.

 

5.            A www.douglasshop.hu webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által a www.douglasshop.hu oldalon működő online webáruházában forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározásához, a szerződés megkötéséhez, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez, valamint az Adatkezelőnek a szerződéssel kapcsolatos jogszerű igényei érvényesítéséhez személyes adatok kezelése szükséges.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a webáruházban regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is tudnak megrendelést leadni. A webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásához az érintetteknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk – attól függően, hogy regisztrált felhasználóként, vagy regisztráció nélkül küldik el rendelésüket.

Regisztrált felhasználói fiókkal rendelkező személyek esetén: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám, törzsvásárlói kártya száma (ha az érintett vásárló kártyabirtokos), nem, jelszó. Regisztráció nélkül vásárló érintettek által kötelezően kitöltendő adatok: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám, törzsvásárlói kártya száma (ha az érintett vásárló kártyabirtokos), nem.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a www.douglasshop.hu weboldalon működtetett webáruházába történő bejelentkezés az érintett Facebook, illetve a Google+ közösségi fiókján keresztül is lehetséges. Ebben az esetben az Adatkezelő részére az érintettek közösségi fiókjában rögzített személyes adatai közül a következő adatok átadására kerül sor: az érintett nyilvános Facebook, illetve Google+ profiljában szereplő személyes adatok.

Ezeket a személyes adatokat az Adatkezelő – ugyanúgy, ahogyan a weboldalon regisztrált és regisztráció nélkül vásárló személyek esetében – webáruházában forgalmazott termékeinek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározása, a szerződés megkötése, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítése, valamint az Adatkezelőnek a szerződéssel kapcsolatos jogszerű igényei érvényesítése céljából kezeli.

A fent felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a megrendelt termékeket értékesíthessük Önnek, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassuk, majd pedig a termékeinket kiszállíthassuk Önnek. Személyes adatainak kezelése tehát az Adatkezelő és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton alapul.

Abban az esetben, ha webáruházban megvásárolt terméket személyesen veszi át, úgy regisztráció/megrendelés során megadott mobiltelefonszámát az Adatkezelő saját jogos érdeke alapján kezeli. Telefonszámának ismerete hiányában ugyanis nem tudnánk felhívni az Ön figyelmét arra, hogy az erről szóló, e-mailben küldött tájékoztatás ellenére át nem vett megrendelését meddig tartjuk rendelkezésre, mielőtt a megrendelést sikertelennek minősítjük és intézkedünk a kifizetett vételár visszafizetése érdekében. A megrendelt termékek személyes átvételét választó érintettek mobiltelefonszámának az Adatkezelőt megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet.

Az érdekmérlegelési teszt során összevetettük egymással az adatkezelői és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a webáruházban vásárolt termékek személyes átvételét választó természetes személyek mobiltelefonszámának kezelését megalapozó adatkezelői jogos érdek erősebb és hangsúlyosabb, mint ezen érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adatot ne ismerhessük meg, illetve ne kezelhessük – továbbá ezen adatkezelés tulajdonképpen az érintettek érdekét is szolgálja, ugyanis ezáltal csökkenthető annak az esélye, hogy az érintettek elmulasszák a megrendelések átvételét.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Ekertv. 13/A. §-a alapján a webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásával kapcsolatos további – vásárlástörténeti – adatokat is kezeli: regisztráció/megrendelés dátuma, Douglas törzsvásárló/egyéb vevő, utolsó vásárlás során használt fizetési mód, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelésszám, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusza, fizetés státusza, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve, cikkszáma, mennyisége, egységára, ÁFA mértéke, törzsvásárlói kedvezmény mértéke, termékre vonatkozó egyéb kedvezmény adatai, termék készletadatok, rendelést indító eszköz és annak anonimizált IP címe).

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeljük, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információkat az Ön részére eljuttassuk, így többek között értesítsük Önt a regisztráció sikeres megtörténtéről, a webáruházban leadott megrendelés beérkezését, rögzítését, feldolgozásának megkezdését visszaigazoljuk Önnek, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról tájékoztassuk. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen tájékoztató levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, azok elküldéséhez az érintettek külön hozzájárulása nem szükséges.

 

Abban az esetben, ha Ön a www.douglasshop.hu oldalon vásárlóként regisztrál, személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig Ön saját felhasználói fiókját meg nem szünteti. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, az Adatkezelőt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján terhelő, a számlák és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartás megőrzésére vonatkozó kötelezettsége alapján a megvásárolt termékek ellenértékéről kiállított számlán szereplő, valamint a vásárláshoz kapcsolódó adatokat a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kezeli. A fentiek alapján tehát, ha Ön felhasználói fiókját a vásárolt termékre vonatkozó számla kiállításától számított 8 éven belül törli, úgy Adatkezelő a fiók megszüntetése után is jogosult következő személyes adatainak kezelésére a 8 éves időtartam lejártáig: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Ha Ön regisztráció nélkül ad le megrendelést, úgy a szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése érdekében megadott személyes adatokat Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást az Adatkezelő a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatokat (név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) valamint a vásárlástörténeti adatokat is kezeljük a fenti időtartam elteltéig.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módunkban szerződést kötni Önnel.

Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt adatokat abból a célból is kezeljük, hogy – az Ön esetleges önkéntes teljesítésének hiányában – a szerződésből eredő vételár-követelésünk érvényesítésére irányuló jogi eljárások eredményesen megindíthatók és lefolytathatók legyenek. Az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelőnek ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Önnel szemben fennálló követelését érvényesíteni tudja. Személyes adatait ebből a célból mindaddig kezeljük, ameddig Ön ezen adatok kezelése ellen nem tiltakozik írásban, a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A., postacímre, illetve az info@douglasshop.hu e-mail címre küldött levél útján.

A fenti személyes adatok Adatkezelőt megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő összevetette egymással a saját és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy az Adatkezelőnek a szerződésekből eredő követeléseinek érvényesítéséhez szükséges adatok kezelését megalapozó jogos érdeke erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat az adatkezelő ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. Ezen adatok kezelésének hiánya ellehetetlenítené az Adatkezelőnek a szerződés teljesítésének hiányában az érintettel szemben fennálló jogszerű követelése érvényesítését, ami indokolatlanul hátrányos helyzetet idézne elő az Adatkezelő számára. Adatkezelő szavatolja, hogy ezen adatok kezelésére csakis abban az esetben kerül sor, ha az érintettel szemben az Adatkezelőnek olyan lejárt és esedékessé vált követelése áll fenn, amelynek érvényesítését az érintettel szemben megkezdte.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a szerződés alapján Önnel szemben követelésünk áll fenn, úgy az igény érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő személy (jogi képviselő) részére.

Adatkezelő azon érintettek személyes adatait is kezeli, akik a webáruházban található termékek saját oldalán az adott termék vonatkozásában értékelést adnak le. Az értékelés leadásához az érintett személy nevének és e-mail címének megadása szükséges. Az adatok kezelése abból a célból történik, hogy az Adatkezelő az érintettnek a termékre vonatkozó értékelését meg tudja jeleníteni, továbbá meg tudjon bizonyosodni arról, hogy az értékelés nem robottól származik.

A fenti esetben az érintettek a webáruházban értékesített termékek adatlapján az „Értékelések a következő termékre” menüpont megnyitásával és személyes adataik megadásával, valamint a termékre vonatkozó értékelés elküldésével önkéntesen járulnak hozzá személyes adataik kezeléséhez.

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő mindaddig végzi, amíg az érintett személy az erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása esetén a továbbiakban Adatkezelő a termékhez kapcsolódó értékelést a továbbiakban nem tudja megjeleníteni.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá a termékekre értékelést leadó személyeket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az ezt megelőzően végzett személyes adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatok jogellenes vagy az Adatkezelő megtévesztésére irányuló használata esetén, illetve akkor, ha az érintett az Adatkezelő rendszere ellen támadást intéz, vagy az Adatkezelő sérelmére bűncselekményt követ el a www.douglasshop.hu oldal használata során, úgy Adatkezelő az érintett felhasználói fiókjának megszüntetésével egyidejűleg az érintett személyes adatait is haladéktalanul törli azzal, hogy bűncselekmény gyanújának, illetve az érintett polgári jogi felelősségének fennállása esetén Adatkezelő jogosult az adatokat a vonatkozó hatósági, bírósági eljárások lefolytatásáig kezelni a megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

 

6.            Cookie-k használata a weboldalon

A www.douglasshop.hu weboldalon Adatkezelő ún. sütiket („cookie”-kat) alkalmaz, amelyek kizárólag a weboldal böngészésének folyamatát egyszerűsítik, valamint rendszeradminisztrációs és statisztikai célokat szolgálnak, azonban nem alkalmasak arra, hogy bármilyen személyes adatot rögzítsenek.

Az Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie/süti) helyezhet el és olvashat vissza. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz. Alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése.

A www.douglasshop.hu weboldal az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően működjenek;
 • állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használhatunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, weboldal biztonságos felületeihez való hozzáférés biztosítása, weboldalon folytatott aktivitás elemzése). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a látogató internetes böngészőjében milyen beállításokat alkalmaz;
 • biztonsági cookie.

A munkamenet lezárultáig érvényes sütik csak a böngésző bezárásáig kerülnek rögzítésre a látogató számítógépen. A meghatározott érvényességi idővel rendelkező állandó sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A weboldalra történő belépés során az Adatkezelő kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a weboldalon sütik (cookie-k) használatára kerül sor. Adatkezelő weboldalát felkereső érintett számítógépére ezen sütik (cookie-k) kizárólag abban az esetben telepíthetők az Adatkezelő részéről, amennyiben ezek alkalmazásához az érintett a honlapon tájékoztatás céljából elhelyezett felugró ablakban megjelenő ’Elfogadom’ gombra kattintva a sütik (cookie-k) által gyűjtött személyes adatok kifejezéséhez önkéntesen és kifejezetten – az Adatkezelő által biztosított tájékoztatás birtokában – hozzájárulását adja.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a sütiket törölhetik saját számítógépükről, illetve letilthatják böngészőjükben a sütik alkalmazását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek igénybe vehetők. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a www.douglasshop.hu weboldalon a remarketing hirdetési eszközöket alkalmaz, ennek során naplózza a honlapot meglátogató érintettek felhasználási adatait és számítógépük beállításait abból a célból, hogy az érintettek számára testreszabott, érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítsen meg az Adatkezelő által forgalmazott termékekről, illetve nyújtott szolgáltatásokról. Az Adatkezelő által használt rendszer automatikusan rögzíti belépéskor, illetve kilépéskor, az érintettek számítógépének adatait, melyek a weboldal használata során generálódnak. Ezek a technikai adatok az érintett személyes adataival nem kapcsolhatók össze, és azokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

Az Adatkezelő a www.douglasshop.hu oldal meglátogatásakor remarketing célból az érintett böngészőjében automatikusan cookie-kat helyez el, melyek azonban nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot az érintettől, továbbá nem alkalmasak az érintett felhasználó azonosítására sem. Adatkezelő nem jogosult az érintettek által jelen tájékoztatóban meghatározott célokból rendelkezésére bocsátott személyes adatokat remarketing célból felhasználni, illetve harmadik személyek részére továbbítani, más módon elérhetővé tenni.

A cookie-k által rögzített felhasználási adatok rögzítésének célja egyrészről az, hogy az Adatkezelő az érintettek által a honlapon folytatott tevékenységekről, megtekintett tartalmakról statisztikai kimutatásokat készítsen, a weboldalt a felhasználói élmény javítása érdekében fejleszteni tudja, valamint a honlap látogatói, felhasználói számára testreszabott hirdetéseket jelenítsen meg.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő a www.douglasshop.hu weboldalon a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics szintén használ “sütiket” (“cookies”), melyeket a látogató számítógépén helyez el, és amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információk a következők: a látogató internet-szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP címe, szoftverböngésző verziószáma, operációs rendszer típusa, a holnapon meglátogatott oldalak, weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal, ahonnan a látogató az Adatkezelő honlapját elérte. Az adatokat a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem kapcsolja össze a látogató IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik” használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A www.douglasshop.hu weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra. A Google által alkalmazott sütikről további tájékoztatás érhető el a www.google.com/analytics/ és a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oldalakon. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és célból megismerje és kezelje, úgy telepítse böngészőjében a sütik (cookie-k) alkalmazásának blokkolására szolgáló kiegészítőt.

Az ún. Affiliate marketing (vagy más néven partner-marketing) egy internetalapú értékesítési mechanizmus, mely lehetővé teszi a weboldalt üzemeltető Adatkezelő számára, hogy saját termékeikre, szolgáltatásaira vonatkozó reklámokat jelenítsen meg más weboldal-üzemeltetők, azaz az affiliate marketing partnerek weboldalain, mely megjelenésért cserébe jutalékot fizetnek az így generált kattintásszám vagy az eladások alapján. Adatkezelő az ún. Affiliate marketing rendszer használatával hozzáférhetővé tesz egy reklámot – ez lehet egy banner vagy más, internetes reklámozásra/promócióra szolgáló eszköz – melyet ezután az affiliate marketing partnerek saját honlapjukon vagy más értékesítési csatornák – kulcsszavas hirdetés, e-mail marketing – segítségével jelenítenek meg.

Webáruházunk online felületén az alábbi szolgáltatók által működtetett Affiliate marketing rendszerek konverziókövetésre szolgáló eszközeit használjuk: AWIN AG, Easy Marketing GmbH és Resolution Media München GmbH ügynökség.

Ebből a célból sütiket (cookie-kat) helyezünk el a felhasználók végberendezésein, melyek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy egy adott promóciós eszköz eredményességét pontosan meg tudjuk határozni, továbbá ezek segítségével lehetséges a reklámot megjelenítő partnerrel szemben a megfelelő elszámolás és a teljesítményalapú díjazás biztosítása. Az egyes sütik (cookie-k) kizárólag arra vonatkozó adatokat tartalmaznak, hogy egy végberendezésről mikor kattintottak egy meghatározott reklámra.

A nyomkövető sütiben (cookie-ban) egy egyedi, azonban az egyes felhasználók azonosítására alkalmatlan számsor található, melynek segítségével az Affiliate marketing rendszerek a felhasználó által végzett tevékenység időpontját dokumentálni tudják. A süti (cookie) a felhasználó végberendezésének IP címét mint személyes adatot rögzíti, mely személyes adat kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Személyes adatait a fenti célból az Ön végberendezésén elhelyezett sütik (cookie-k) érvényességi idejéig kezeljük, melynek időtartama mindhárom szolgáltató vonatkozásában a sütik (cookie-k) elhelyezésétől számított 1-1 év. Amennyiben Ön személyes adatainak kezelése ellen írásban tiltakozik, úgy az adatok kezelése legfeljebb ezen időpontig tart.

Az adatok jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő összevetette egymással a saját és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy az Adatkezelőnek a www.douglasshop.hu weboldalt felkereső személyek IP cím adatainak kezelését megalapozó jogos érdeke erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat az adatkezelő ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. Ezen adatok ismerete hiányában az Affiliate marketing rendszerek hasznavehetetlenné válnának, ugyanis enélkül nem lenne megállapítható, hogy a www.douglasshop.hu oldalt felkereső személyek az egyes partnerek marketing tevékenységének eredményeképpen jutottak el a weboldalra, vagy tőlük teljesen függetlenül böngésznek a webáruházban, ami indokolatlan hátrányt eredményezne az Adatkezelő számára.

Amennyiben nem szeretné, hogy az Ön által használt végberendezéseken a fenti célból sütik (cookie-k) elhelyezésére kerüljön sor, úgy ezt Társaságunk részére írásban az info@douglasshop.hu e-mail címen, vagy postai úton Társaságunknak címezve, a 1052 Budapest, Váci u. 11/A. levelezési címre küldve jelezheti, illetve ugyanígy írásban bármikor tiltakozhat Társaságunk fenti adatkezelési tevékenységével szemben.

 

7.            Panaszkezeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok

Adatkezelő az egyes Douglas parfümériákban a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése alapján kötelezően kihelyezett Vásárlók könyvébe az üzletek működésével és az Adatkezelő kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos panaszok és javaslatok bejegyzése során megadott valamennyi személyes adatot kezeli. A kezelt személyes adatok a bejegyzések függvényében eltérők lehetnek, de az adatkezelés általában az érintett nevére és lakcímére terjed ki. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek a panaszok, illetve egyéb javaslatok érdemi megvizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének teljesítése. Abban az esetben azonban, ha az érintett olyan személyes adatokat tartalmazó bejegyzést rögzít a Vásárlók könyvében, mely sem panasznak, sem az üzlet működésére, vagy az ott folytatott kereskedelmi tevékenységre vonatkozó gyakorlatnak nem minősül, úgy az adatok kezelésének jogalapja az érintett erre vonatkozó önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

A Vásárlók könyvébe történő bejegyzés során az érintettek által megadott személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő azokat meg tudja vizsgálni, valamint ennek eredményeképpen az érintettek által feltett kérdésekre megfelelő választ tudjon adni. Azokat a személyes adatokat, melyeket a Vásárlók könyvében rögzített bejegyzések tartalmaznak, a panaszok, illetve egyéb bejegyzések megválaszolásától számított 5 évig kezeli a kötelező jogszabályi előírások alapján kezeljük.

Az Adatkezelő biztosítja üzleteiben, valamint a webáruházban vásárló természetes személyek számára az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel, azok értékesítésével kapcsolatos panasz megtételének, benyújtásának lehetőségét mind szóban, mind pedig írásban. A szóbeli panasz megtétele során Adatkezelő az érintett nevét, lakcímét, míg írásban benyújtott panaszok esetében a fenti adatokon túlmenően az érintett bejelentő által saját elhatározásból megadott további személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a és 17/C. §-a alapján fennálló jogi kötelezettségeinek teljesítése.

Adatkezelőhöz panasszal forduló személyek adatainak kezelése kizárólag abból a célból történik, hogy az Adatkezelő a jegyzőkönyvbe mondott vagy írásban benyújtott panaszt a jogszabály által előírt határidőn belül ki tudja vizsgálni és meg tudja válaszolni. A szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvben szereplő személyes adatokat, valamint az írásbeli panaszbeadványban, valamint az arra adott válaszban megjelölt személyes adatokat – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – az Adatkezelő a jegyzőkönyv felvételétől, valamint a panasz megválaszolásától számított 5 évig kezeli.

Amennyiben az egyes parfümériákban, illetve a www.douglasshop.hu oldalon működő webáruházban forgalmazott terméket megvásárló személy a vásárlást követően az Adatkezelő hibás teljesítéséből eredő jogait (szavatosság, jótállás, minőségi kifogások), vagy az elállásra vonatkozó jogát gyakorolja, úgy az erre a célra kialakított nyomtatványon megadott alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: név, lakcím, illetve vásárlástól való elállás esetén a fenti adatokon mellett az érintett számlavezető bankjának megnevezése, bankszámlaszáma. A fenti személyes adatok kezelésére az Adatkezelő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet által előírt kötelezettségeinek teljesítése érdekében kerül sor.

Az érintettek adatainak kezelése abból a célból történik, hogy az Adatkezelő az érintetti igények elbírálása érdekében intézkedni tudjon, a kapcsolatot felvegye az érintett személyekkel, illetve tájékoztassa az igényérvényesítő személyeket a kérelem elbírálásáról. A Douglas parfümériákban vásárló személyek által szavatossági-, jótállási jogaik érvényesítése vagy a megvásárolt termékekkel szembeni minőségi kifogások kezelése érdekében megadott személyes adatok kezelését Adatkezelő az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételétől, illetve a formanyomtatvány benyújtásától számított 3 évig kezeli a törvény kötelező rendelkezése alapján.

 

8.            Douglas törzsvásárlói kártyával rendelkező személyek adatainak kezelése

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Douglas törzsvásárlói kártya igénylésére szolgáló adatlap kitöltésével és Adatkezelő részére történő eljuttatásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az igénylés során közölt adatait a Parfümerie Douglas Kft. a törzsvásárlói kártya használatának biztosítása, a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, valamint az új szolgáltatások bevezetése érdekében kezelje. A törzsvásárlói program keretében a hűségpontok jóváírása, valamint a hűségcsekk kiállítása és kezelése érdekében a kártyaigénylőnek a törzsvásárlói kártya igénylésekor, illetve megújításakor legalább az alábbi személyes adatait meg kell adnia: név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, mobiltelefonszám.

Adatkezelő felhívja valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a fent felsorolt személyes adatok megadásának hiányában a kártyaigénylő törzsvásárlói kártya kiállítására, illetve a törzsvásárlói programban történő részvételre nem jogosult.

A hűségprogramban való részvételhez szükséges személyes adatokat Adatkezelő a kártya érvényességi ideje alatt, de legfeljebb a kártyabirtokos utolsó vásárlásától számított 10 év elteltéig kezeli, valamint ugyanezen időtartam vonatkozik az érintett vásárlási adatainak (a hűségpontok biztosítása, illetve a hűségcsekkek érvényesítése érdekében) kezelésére, nyilvántartására is.

A kártyabirtokos a jelentkezési lap megfelelő tájékoztatás tudatában történő kitöltésével és aláírásával önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a kártyabirtokos által közölt, valamint a kártyabirtokos vásárlásai során megismert vásárlástörténeti adatait (vásárlások helye, ideje, cikktörzse, értéke) közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célból felhasználja.

A fent írtakon túl a kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve, ha jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.

Érintett bármikor jogosult arra, hogy a jelen pontban írt célokból felhasznált adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Adatkezelő tájékoztatja azonban az érintetteket, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően nem tudja biztosítani a törzsvásárlói kártya rendeltetésszerű használatát, ezért a hozzájárulás visszavonása a törzsvásárlói programban való részvételre vonatkozó szerződés érintett általi felmondásának minősül.

Adatkezelő felhívja a kártyabirtokosok figyelmét, amennyiben az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat időközben visszavonják, úgy a visszavonás az ezt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

9.            Marketing célú adatkezelés

Amennyiben Ön a Douglas törzsvásárlói kártya jelentkezési lapjának megfelelő rovatai egyértelmű kitöltésével kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő megkeresse Önt a tevékenységi körébe tartozó, illetve az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos egyedi ajánlatokkal, további információs anyagokat küldjön Önnek, úgy ebben az esetben az adatkezelés célja ezen egyedi ajánlatok eljuttatása. Adatkezelő nevében a törzsvásárlói kártyához kapcsolódó hírleveleket sms-ben vagy postai úton szerződött adatfeldolgozók juttatják el. Az adatfeldolgozók részére a kártyabirtokos által megadott telefonszám, illetve név és lakcím adatok kerülnek átadásra.

Ön az Adatkezelő weboldalán, a www.douglasshop.hu oldal erre kialakított felületén személyes adatainak megadásával feliratkozhat az Adatkezelő hírleveleire. Azzal, hogy Ön nevét, e-mail címét és nemét megadja, majd ezen adatokat a ’Feliratkozás’ gombra kattintva elküldi, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul fenti személyes adatainak az Adatkezelő általi, az Adatkezelő által forgalmazott termékekről, nyújtott szolgáltatásokról, szervezett akciókról és eseményekről, újdonságokról, egyedi ajánlatokról szóló hírlevelek küldéséhez.

Marketing célú megkeresések küldése céljából adatait addig kezeljük, amíg az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását Ön vissza nem vonja.

Adatainak marketing célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a Douglas törzsvásárlói kártya birtokosként a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. postacímre, vagy az card@douglasshop.hu e-mail címre küldött levél útján, illetve a hírlevél küldéséhez adott hozzájárás esetében www.douglasshop.hu weboldal erre kialakított felületén e-mail címének megadásával és a ’Leiratkozom’ gomb megnyomásával. A hírlevélről való leiratkozásra biztosított elektronikus felület elérhető közvetlenül a hírlevelek alján található linkre kattintva, vagy a www.douglasshop.hu nyitóoldalán.

Akár Douglas törzsvásárlói kártya birtokosként vonja vissza korábban adott hozzájárulását, akár a hírlevélről iratkozik le, ebben az esetben az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy rendszereiben adatainak kezeléséhez korábban adott hozzájárulása visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön, és a jövőben marketing célból személyes adatainak kezelésére ne kerüljön sor. A hírlevélről történő leiratkozás megtörténtéről az Adatkezelő az érintett részére minden esetben visszaigazolást küld.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása egyik esetben sem befolyásolja az Adatkezelő azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végezett az Ön hozzájárulása alapján.

 

10.          Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben az Adatkezelő által szervezett és nyilvánosan meghirdetett nyereményjátékokban való részvétel érdekében megadja adatait, úgy ez a személyes adatok kezeléséhez való önkéntes, kifejezett és tájékoztatáson alapuló hozzájárulásnak minősül. Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyertesek kiértesítése és a nyeremények nyertesekhez történő eljuttatása érdekében kezeli. Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelt személyes adatokat – amennyiben azok kezelésére más jogalap nem áll rendelkezésre – a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott nyereményjáték akció lezárultáig kezeli.

A nyereményjátékok lebonyolítása, nyertesek értesítése, a nyeremények személyes átadása, illetve postai úton történő eljuttatása érdekében Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, személyazonosító igazolvány száma.

Adatainak nyereményjátékban való részvétele céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. postacímre, vagy az info@douglasshop.hu e-mail címre küldött levél útján. Ebben az esetben az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a nyereményjáték lezárultát megelőzően az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásra kerül, úgy az a nyereményjátékból történő azonnali kizárást vonja maga után.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az Adatkezelő azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett az Ön hozzájárulása alapján.

 

11.          Adatkezelő által szervezett rendezvényeken részt vevő személyek adatainak kezelése

Az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevő természetes személyek adatait is kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintettek erre vonatkozó önkéntes, kifejezett, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, mely hozzájárulást az Adatkezelő által kifejezetten erre a célra kialakított nyilatkozat aláírásával adja meg az érintett személy. Az adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő által szervezett rendezvényekről, eseményekről az érintetteket értesítse, valamint az azokon részt vevő személyekről kép-, hang-, és videofelvételeket készítsen, és azokat az Adatkezelő saját marketing céljaira felhasználja.

Az érintettről az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, telefonszám, a rendezvény helyszínén készült audiovizuális kép-és hangfelvételeken szereplő képmása, illetve hangja, valamint a rendezvényen folytatott cselekménye, magatartása. Az adatok kezelése az érintett által adott, az adatkezelést engedélyező hozzájárulás visszavonásáig tart.

Fel kívánjuk hívni figyelmét, hogy adatainak marketing célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. postacímre, vagy az info@douglasshop.hu e-mail címre küldött levél útján. Ebben az esetben haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy nyilvántartásainkban a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön.

Az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokhoz az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló, a marketing, illetve PR anyagok és megjelenések elkészítésében, közzétételében közreműködő alábbi adatfeldolgozó(k) hozzáférhet(nek), rész(ük)re – külön adatfeldolgozási szerződés alapján – a felvételeken szereplő valamennyi adat átadásra kerül: MEDIATOR GROUP Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58., cégjegyzékszám: 01-09-864793).

Betekintésre vonatkozó joga alapján Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a személyes adatait tartalmazó kép-, hang-, és videofelvételekről tájékoztatást, illetve másolatot kérjen, meghatározott feltételek fennállása esetén pedig az adatkezelés korlátozását vagy a személyes adatokat tartalmazó felvételek törlését kérje. Ezen kérelmeket haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül elbíráljuk, és ennek eredményéről tájékoztatást nyújtunk.

Ön kérheti továbbá, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételeket közvetlenül továbbítsuk egy Ön által megjelölt adatkezelő részére. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, hogy az Ön által címzettként megjelölt adatkezelő személyét, valamint adatkezelésre vonatkozó eljárását nem vizsgáljuk, ezért az ezzel összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségünket ezúton kizárjuk.

 

12.          Kapcsolatfelvétel céljából folytatott adatkezelés

Adatkezelő a Douglas parfümériákban megrendezésre kerülő promóciók (kabinos bőrápolási kezelés, sminkelés, bőrápolási tanácsadás) iránt érdeklődő természetes személyek, illetve azon vásárlók adatait kezeli, akik az Adatkezelő által forgalmazott, azonban az adott üzletben átmenetileg készleten nem található kozmetikai termékeket keresnek, a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékben és ideig. Adatkezelő kapcsolatfelvétel céljából az érintettek következő adatait kezeli: név, mobiltelefonszám. A személyes adatokat az Adatkezelő közvetlenül az érintettektől szerzi meg, akik adataikat a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával egyidejűleg adják meg.

A kapcsolatfelvétel céljára szolgáló és ahhoz szükséges személyes adatokat az érintettek tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. Adatkezelő a Douglas parfümériákban megtartásra kerülő promóciók (kabinos bőrápolási kezelés, sminkelés, bőrápolási tanácsadás) iránt érdeklődő természetes személyeknek a promóció pontos időpontjáról való értesítése céljából, valamint a vásárló által keresett, az Adatkezelő által forgalmazott, azonban átmenetileg készleten nem lévő kozmetikai termékeknek az adott üzletbe való megérkezéséről történő értesítés céljából kezeli az érintettek személyes adatait.

Adatkezelő az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatokat az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de a promóciók időpontjáról való értesítés esetében legfeljebb a promóció lezárultától, míg a vásárló által keresett termék elérhetőségéről való tájékoztatás esetén legfeljebb a termék érintett általi átvételétől számított 6 hónapig kezeli. Ezen féléves adatkezelési időtartamot az Adatkezelő jogos érdeke alapozza meg, ugyanis az Adatkezelőnek az érintettek által esetlegesen előterjesztett panaszok, kifogások elbírálásához, illetve az érintettek által az Adatkezelővel szemben kezdeményezett igényérvényesítési eljárásban a bizonyítási kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlen az adatok hosszabb ideig történő megőrzése, kezelése.

A jogos érdek fennállásának megállapítása érdekében Adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy Adatkezelőnek erősebb érdeke fűződik ahhoz, hogy a promóció lezárultát, illetve a keresett termék átadását követően további 6 hónap elteltéig kezelje az érintettek adatait, mint az érintettek azon jogos érdeke, hogy a kapcsolatfelvétel céljából megadott adataikat ne kezeljék tovább, mint a promóció időtartama vagy a termék átvétele. Adatkezelő biztosítja az érintettek számára az érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét úgy, hogy azt weboldalán közzéteszi.

 

13.          Kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa üzemeltetett valamennyi Douglas parfümériában elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszer) működtet. Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatos technikai feladatokat (telepítés, karbantartás, hibajavítás) az Adatkezelővel adatfeldolgozóként szerződéses kapcsolatban álló POWER SHIELD Zrt. (székhely: 1105 Budapest, Martinovics tér 4., cégjegyzékszám: 01-10-048179) látja el.

A kamerák által rögzített személyes adatok kezelését az Adatkezelő végzi, a POWER SHIELD Zrt. adatfeldolgozóként kizárólag a kamerarendszer folyamatos üzemeltetésének biztosítása érdekében és csakis ebben a körében férhet hozzá a személyes adatokhoz, amelyeken kizárólag technikai jellegű műveleteket jogosult végezni, amennyiben ez a rendszer működésének fenntartásához szükséges.

Adatkezelő az általa üzemeltetett Douglas parfümériák területére belépő, és az ott tartózkodó személyek elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített adatait az Adatkezelő, illetve harmadik személyek jogos érdeke alapján kezeli, a kamerarendszer működtetésének és így a személyes adatok kezelésének célja az emberi élet- és testi épség, a vagyontárgyak védelme, az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, valamint a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő jogos érdekére alapított adatkezelést az érdekmérlegelési teszt eredménye alapján végezzük. Adatkezelő az érdekmérlegelési teszt alapján egyaránt megvizsgálta és súlyozta az adatkezelői és az érintetti oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapításra került, hogy az Adatkezelőnek, illetve más harmadik személyeknek jogos érdekük fűződik ahhoz, hogy a kamerákkal megfigyelt vagyontárgyak védelmét, valamint az Adatkezelő tulajdonát és munkavállalóinak egészségét, testi épségét sértő, illetve veszélyeztető cselekményeket az Adatkezelő észlelje, felderítse, és a jogsértéseket egy esetleges hatósági, bírósági eljárás során bizonyítani tudja, melyhez elengedhetetlen a kamerák üzemeltetése és a felvételeken szereplő személyes adatok kezelése.

Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: az Adatkezelő által üzemeltetett üzletekben tartózkodó természetes személyek felvételeken szereplő képmása, valamint az érintettek cselekményei. A kamerafelvételek tárolása az egyes üzletekben történik, a kamerarendszer rögzítőegységének memóriáján fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és más módon se férhessenek hozzá a rögzített felvételekhez.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az üzletekben elhelyezett kamerák az alábbi területeket, fokozott védelmet igénylő berendezési tárgyakat figyelik meg: széf, teszter szekrény, női termékek oldala, férfi termékek oldala, pénztárak, az üzlet bejáratai, üzletek irodahelyisége, áruk tárolására használt raktárhelyiség.

Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó kamerafelvételeket azok rögzítésétől számított 30 napig kezeli, ezen időtartamot követően a felvételek automatikusan törlődnek. A fenti tárolási időtartam vonatkozásában tájékoztatjuk az érintetteket, hogy annak meghatározása az Adatkezelő jogos érdeke alapján az érdekmérlegelési teszt elvégzését követően történt. Adatkezelő az érdekmérlegelési teszt alapján egyaránt megvizsgálta és súlyozta az adatkezelői és az érintetti oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapításra került, hogy az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kamerákkal megfigyelt vagyontárgyak védelmét, valamint az Adatkezelő tulajdonát és munkavállalóinak egészségét, testi épségét sértő, illetve veszélyeztető cselekményeket az Adatkezelő észlelje, felderítse, és a jogsértéseket egy esetleges hatósági, bírósági eljárás során bizonyítani tudja. A fenti okokból szükséges a felvételek jogszabályban előírt időtartamnál hosszabb ideig történő megőrzése.

Az Adatkezelő az adattárolás időtartamának meghosszabbítását lehetővé tevő jogos érdeke ebben az esetben elsőbbséget élvez az érintettek azon érdekével szemben, hogy a róluk készült felvételt ne, vagy csak 3 munkanapig tároljuk. A 30 napos időtartam méltányosnak tekinthető, nem jelenti a személyes adatok indokolatlanul hosszú ideig tartó kezelését, azt a jogsértő cselekmények felderítése és az eljárások megindításához általában szükséges időtartam figyelembevétele mellett határozta meg az Adatkezelő.

A kamerafelvételekben szereplő személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek feladatellátásához a felvételek szükségesek. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, amelynek segítségével megállapítható az is, hogy az adatokhoz mely jogosult és mikor fért hozzá.

Személyes adatokat tartalmazó felvételek kizárólag hatósági és bírósági eljárásokban bizonyítékként használhatók fel és továbbíthatók erre vonatkozó írásbeli megkeresés alapján. A hatóságok, illetve bíróságok részére átadásra kerülő adatok az érintett felvételen szereplő képmása, illetve cselekménye.

Tájékoztatjuk, hogy az a személy, akinek a kamerák által készített felvételre a jogainak gyakorlása érdekében van szüksége, kérheti, hogy az Adatkezelő a felvételt ne törölje. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelés időtartamán belül a felvételek törlése iránti kérelem előterjesztésére nincs lehetőség. Betekintésre vonatkozó joga alapján Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által rögzített, személyes adatait tartalmazó kamerafelvételekről tájékoztatást, illetve másolatot kérjen mindaddig, amíg a felvételek törlésre nem kerülnek.

 

14.          Álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy abban az esetben, ha az Adatkezelő által meghirdetett állások betöltése céljából pályázatot nyújtanak be, úgy a pályázó által megadott személyes adatokat kezeljük. A kezelt személyes adatok: név, lakcím, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, bérigény, érdeklődés, nyelvismeret, informatikai ismeretek, fénykép hobbi, valamint az önéletrajzban szereplő további adatok, iskolai végzettséget igazoló okiratok adati.

Az Adatkezelő által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adatai kezelésének jogalapja a pályázó erre vonatkozó önkéntes, kifejezett hozzájárulása. A jelen tájékoztató ismeretében az álláshirdetésre jelentkező érintettek megadott személyes adataik kezeléséhez abból a célból járulnak hozzá, hogy az Adatkezelő a beérkező pályázatot elbírálja, ezzel összefüggésben az érintettel a kapcsolatot felvegye, az érintettet alkalmasságáról személyes interjú keretében is meggyőződjön, valamint a pályázat elbírálásának eredményéről tájékoztassa az érintettet.

Az adatok kezelésének időtartama annak az állásnak a betöltéséig tart, melyre az érintett jelentkezést nyújtott be – kivéve azt a pályázót, akivel munkaviszony létesítésére kerül sor. Az Adatkezelő nyertes pályázó kiválasztását követően írásban tájékoztatja a többi érintettet arról, hogy nem került kiválasztásra, illetve arról is, hogy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban a fenti célból nem kerül sor. Ezt követően az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik az érintett személyek adatainak törlése iránt.

 

15.          Személyes adatok kezelése PR tevékenységgel összefüggésben, közös adatkezelés

Adatkezelő az általa folytatott PR tevékenység során is végzi személyes adatok kezelését. A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy az Adatkezelő az általa forgalmazott termékeket, illetve kínált szolgáltatásokat az Adatkezelő által kiválasztott, nagy sajtónyilvánosságot kapó, illetve a közösségi médiában jelentős számú követővel rendelkező érintettek útján (bloggerek, vloggerek, influencerek, médiaszemélyiségek, közszereplők) népszerűsítse. A fenti adatkezelési tevékenység az érintettek következő személyes adataira terjed ki: név, e-mail cím, mobiltelefonszám.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg erre vonatkozó hozzájárulásukat az érintett személyek vissza nem vonják.

Adatkezelő az érintettek adatai kezelésének célját és eszközeit nem önállóan, hanem a FILVER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. társasággal, mint társadatkezelővel együttműködésben határozza meg, azaz a felek közös adatkezelést folytatnak, közös adatkezelőnek minősülnek. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a társadatkezelővel kötött külön megállapodásban határozták meg az őket az érintettek személyes adatainak kezelése körében terhelő kötelezettségek, valamint felelősség megoszlását is.

Adatkezelő felhívja valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig a társadatkezelő köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni az Adatkezelő és a társadatkezelő vonatkozásában és mindkettőjükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket az Adatkezelőnél terjeszthetik elő a jelen tájékoztató 20. pontjában írtaknak megfelelően. Adatkezelő a közös adatkezeléssel kapcsolatban további, részletesebb felvilágosítást az érintettek részére külön írásbeli megkeresése alapján nyújt.

 

16.          Adatkezelés a Magyar Posta Zrt.- vel és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel való együttműködés során

Adatkezelő annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett webáruházban forgalmazott termékeket az érintettek számára eljuttassa, a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463) postai küldeményforgalmi (MPL) és egyéb szolgáltatásait veszi igénybe, valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755) működik együtt erre vonatkozó partneri szerződések alapján.

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy az Adatkezelő az érintettel kötött adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségét teljesíthesse, azaz a webáruházban rendelést leadó természetes személyek számára a megrendelt valamennyi terméket el tudja juttatni, valamint a vevőt tájékoztatni tudja a termék kiszállításáról, ha az érintett a megrendelés véglegesítésekor nem vállalta a termékek személyes átvételét, hanem azok kiszállítását kérte az általa megjelölt szállítási címre. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek és az Adatkezelő között, a termék megvásárlásával létrejövő adásvételi szerződéses kapcsolat.

Magyar Posta Zrt. részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termékek összértéke, csomag súlya, megrendelés száma, vevő által fizetendő vételár. GLS General Logistics Systems Hungary Kft. részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, vevő által fizetendő vételár.

Az érintettek adatainak átadása ahhoz szükséges, hogy az Adatkezelő garantálni tudja a Magyar Posta Zrt., illetve a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szolgáltatásának igénybevétele útján az érintett személyek által a webáruházban megvásárolt termékek kiszállítását az érintettek részére.

 

Adatkezelő felhívja valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig a Magyar Posta Zrt. és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. önálló adatkezelőként jár el az érintettek fent felsorolt személyes adatainak kezelése során. Az Adatkezelő, a Magyar Posta Zrt., és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. egyaránt kötelesek az általuk végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni az Adatkezelő, a Magyar Posta Zrt., és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. vonatkozásában és mindkettőjükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket az Adatkezelőnél a jelen tájékoztató 20. pontjában írtaknak megfelelően, míg a Magyar Posta Zrt.-nél, illetve a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-nél azok saját adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint terjeszthetik el.

A Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. adatvédelmi tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattintva: https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a webáruházban megrendelt termékek kiszállítását saját szerződött alvállalkozói útján végzi. A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. alvállalkozói részére – akik adatfeldolgozónak minősülnek, és írásba foglalt adatfeldolgozási szerződést kötöttek a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel mint adatkezelővel – az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám. A webáruházban megrendelt termékek GLS futárszolgálat útján történő kiszállítását választó érintettek adatait adatfeldolgozóként kezelő fenti alvállalkozók felsorolását jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

 

17.          Adatfeldolgozók igénybevétele, Adatkezelő adatfeldolgozói minőségben végzett tevékenysége

Az Adatkezelő nevében a személyes adatokat érintő egyes adatkezelési műveleteket – külön írásba foglalt szerződés alapján – az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók végzik el. Az Adatkezelő biztosítja, hogy valamennyi, általa megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesülését és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújt.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozók az adatkezelés vonatkozásában semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak, a részükre átadott, és így tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, továbbá azokon saját céljaikra adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhetnek.

Az Adatkezelő az alábbiakban részletezi a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozó vállalkozásokat, az egyes adatfeldolgozók részére átadásra kerülő vagy tudomásukra jutó személyes adatok, valamint az adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységének megjelölésével.

A.            POWER SHIELD Zrt. (székhely: 1105 Budapest, Martinovics tér 4., cégjegyzékszám: 01-10-048179)

 • személyes adatok: kamerafelvételeken szereplő érintettek képmása és cselekményei
 • tevékenység: őrző-védő és biztonsági szolgálat, kamerarendszer üzemeltetése, karbantartása

B.            Dream Interactive Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24 I/1., cégjegyzékszám: 01-09-694287)

 • személyes adatok: mobiltelefonszám
 • tevékenység: érintettek számára marketing célú SMS üzenetek elküldése Adatkezelő nevében

C.            M-BERT Kft. (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 12., cégjegyzékszám: 01-09-705389)

 • személyes adatok: név, postázási cím
 • tevékenység: Adatkezelő nevében postai küldemények címzése, összeállítása kiküldésre, postázása az érintettek részére

D.            MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 1092 Budapest, Erkel utca 3. fszt.)

 • személyes adatok: név, lakcím, születési dátum, törzsvásárlói kártya száma, aktuális vásárlási adatok
 • tevékenyég: Adatkezelő üzleteiben pénztárosi feladatok ellátása,
 • személyes adat: név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám/mobilszám
 • tevékenység: Douglas törzsvásárlói kártya adategyeztető nyomtatványokon szereplő személyes adatok adatbázisba rögzítése

E.            Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda (székhely: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31.)

 • személyes adatok: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, tartozás összege
 • tevékenység: érintettek részére ügyvédi felszólító levél küldése, Adatkezelő követeléseinek jogi úton történő érvényesítése, érintettek megkeresésére válaszlevelek küldése

F.            MEDIATOR GROUP Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58., cégjegyzékszám: 01-09-864793)

 • személyes adatok: nyereményjáték nyerteseinek neve, lakcíme, Douglas Magazinban és Adatkezelő social média oldalain megjelenő fényképeken, közzétett videofelvételeken szereplő érintettek képmása, cselekménye, magatartása
 • tevékenység: Adatkezelő social media (Facebook, Instagram, Youtube csatorna) oldalainak kezelése, Douglas Magazin kreatív tervezése, Adatkezelő által szervezett nyereményjátékokban való közreműködés

G.           Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.em., cégjegyzékszám: 01-09-364901)

 • személyes adatok: Adatkezelő által átadott iratokban szereplő személyes adatok
 • tevékenység: Adatkezelő számára végzett, papír alapú dokumentumkezelési, irattározási, őrzési, adatszolgáltatási és selejtezési feladatok ellátása

H.            iPixel Kft. (székhely: 1047 Budapest, Sörétgyár utca 2., 01-09-902609)

 • személyes adatok: név, levezelési cím, érintett személyek képmása
 • tevékenyég: Douglas Magazin elkészítésének nyomdai feladatai, Douglas Magazin postázása az érintett Douglas törzsvásárlói kártya tulajdonosok részére

I.             Beeforyou Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 32. 2. em. 12., cégjegyzékszám: 01-09-930888)

 • személyes adatok: név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám/mobilszám
 • tevékenység: Douglas törzsvásárlói kártya birtokosok által kitöltött adategyeztető nyomtatványokon megadott személyes adatok rögzítése adatbázisban való rögzítése

J.             Mapp Digital Germany GmbH (székhely: Nymphenburger Höfe NY II, Dachauer Strasse 63., D-80335 München, Németország)

 • személyes adatok: e-mail cím
 • tevékenység: hírlevél küldésre feliratkozó személyek részére Adatkezelő nevében hírlevelek küldése

K.            Shopware AG (székhely: Eggeroder Strasse 6, D-48624 Schöppingen, Németország)

 • személyes adatok: érintettek által a www.douglasshop.hu oldalon működő webáruházban történő regisztráció, illetve regisztráció nélkül leadott megrendelés során megadott személyes adatok, vásárlástörténeti adatok
 • tevékenység: az Adatkezelő www.douglasshop.hu weboldalon elérhető webáruházának működését biztosító szerver üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése, támogatása

L.             PlusServer GmbH (székhely: Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Németország)

 • személyes adatok: érintettek által a www.douglasshop.hu oldalon működő webáruházban történő regisztráció, illetve regisztráció nélkül leadott megrendelés során megadott személyes adatok, vásárlástörténeti adatok, fizetési adatok
 • tevékenység: Adatkezelő részére a www.douglasshop.hu weboldal üzemeltetéséhez szükséges hardver eszközök (szerver, adattárak) biztosítása, valamint ezen eszközök működésének távoli menedzselésével, karbantartásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása

M.          Resolution Media München GmbH (székhely: Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1, 80807 München, Németország)

 • személyes adatok: a www.douglasshop.hu oldalt felkereső érintettek IP cím adataitevékenység: Adatkezelő részére ún. affiliate marketing szolgáltatások nyújtása

N.           AWIN AG (székhely: Eichhornstrasse 3., 10785 Berlin, Németország)

 • személyes adatok: a www.douglasshop.hu oldalt felkereső érintettek IP cím adatai
 • tevékenység: Adatkezelő részére ún. affiliate marketing szolgáltatások nyújtása

O.           Easy Marketing GmbH (székhely: Asselner Hellweg 124., 44319 Dortmund, Németország)

 • személyes adatok: a www.douglasshop.hu oldalt felkereső érintettek IP cím adatai
 • tevékenység: Adatkezelő részére ún. affiliate marketing szolgáltatások nyújtása

P.             KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.)

 • személyes adatok: név, számlázási cím, e-mail cím, fizetendő vételár, rendelésszám, megrendelt termékek adatai, fizetési mód
 • tevékenység: webáruházban megrendelt termékekről szóló számla elkészítése és eljuttatása a vásárlók részére

 

Adatkezelő abban az esetben, ha az egyes Douglas parfümériákban vásárló, a kifizetett termékek vonatkozásában az ÁFA visszaigénylésére jogosult külföldi természetes személyek adatait kezeli, úgy nem adatkezelőként, hanem adatfeldolgozóként jár el az Innova Invest Zrt. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) adatkezelő megbízásából. Adatkezelő ebben az esetben kizárólag az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket végez, erre tekintettel nem jogosult arra, hogy személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, megváltoztassa, illetve az adatokat egyéb célra sem használhatja fel, nem hasznosíthatja. Adatkezelő mint adatfeldolgozó, illetve az Innova Invest Zrt. mint adatkezelő az adatfeldolgozási tevékenység ellátásának valamennyi részletszabályát tartalmazó, írásbeli adatfeldolgozási szerződést kötöttek egymással.

Az adatfeldolgozás érinti az érintett külföldi vásárlók nevét, lakcímét, útlevelének számát és az azt kibocsátó országot. Az adatok kezelésének célja ebben az esetben, hogy azok felhasználásával az Adatkezelő az érintettek számára az ÁFA visszaigényléséhez szükséges nyomtatványokat elkészítse és átadja, illetve a személyes adatokat az IC2 rendszerben rögzítse. Az Adatkezelő által adatfeldolgozóként folytatott adatkezelési tevékenység az Áfatv. 99. § (1) bekezdésében szereplő jogszabályi előíráson alapul, az adatok kezelése azok IC2 rendszerben, vagy az ún. Tax Free nyomtatványon történő rögzítésétől számított 10 évig tart.

 

18.          Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok elektronikus formátumú kezelése esetén az adatok összegyűjtése és tárolása az Adatkezelő tulajdonosa, a Parfümerie Douglas International GmbH (székhely: DE-40235 Düsseldorf, Luise-Rainer-Strasse 7-11., Németország, nyilvántartási szám: HRB 81993) által működtetett szerveren történik, mely szerver az Adatkezelő tulajdonosának székhelyén található.

Az elektronikus formában rögzített adatokhoz való hozzáférés, valamint az adatokon történő bármilyen művelet végzése kizárólag a Parfümerie Douglas cégcsoport tagjai számára kialakított, egységes számítógépes platform használatával lehetséges. A platform, illetve az azon futó, adatkezeléshez használt programok elérése az Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói számára – egyedi felhasználónév és jelszó használatával – biztosított.

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat Adatkezelő saját székhelyén tárolja, megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

A fent írtakra tekintettel az elektronikusan tárolt és kezelt adatokhoz való hozzáférésre az azokat kezelő ”Parfümerie Douglas” Kft. munkavállalóin kívül, kizárólag az Adatkezelő tulajdonosa, a Parfümerie Douglas International GmbH (székhely: DE-40235 Düsseldorf, Luise-Rainer-Strasse 7-11., Németország, nyilvántartási szám: HRB 81993) jogosult, az Adatkezelő munkavállalóira előírt adatbiztonsági intézkedések betartása mellett.

Az adatokhoz történő hozzáférés biztosításának célja, hogy az Adatkezelő tulajdonosa megfelelő képet kapjon az Adatkezelő által folytatott kiskereskedelmi tevékenységéről, valamint értékelhető információkkal rendelkezzen az adatok kezelését végző társaság adott időpontra vetített bevétel-és jövedelemtermelő képességét illetően.

Az Adatkezelő tulajdonosa valamennyi, a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatot jogosult megismerni azzal, hogy annak minden esetben a fenti célhoz kötöttnek kell lennie és az adott cél eléréséhez feltétlenül szükséges körre kell korlátozódnia, továbbá meg kell felelnie a jelen tájékoztatóban és a GDPR, illetve az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott valamennyi adatvédelmi előírásnak.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy személyes adataik megadásával – jelen tájékoztatás ismeretében – önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy meghatározott személyes adataikhoz a Parfümerie Douglas International GmbH, mint az Adatkezelő tulajdonosa hozzáférjen, azokat a fenti célból megismerje.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy az Adatkezelő ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 

19.          Tájékoztatás érdekmérlegelésről

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő által megjelölt cél elérése érdekében az alábbi adatkezelési tevékenységeket Adatkezelő jogszerűen végzi, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő adatkezelői jogos érdek fennállását igazoló érdekmérlegelési tesztet elvégezte, és annak eredményeképpen megállapította, hogy az Adatkezelőnek az adatok kezeléséhez fűződő érdeke megelőzi az érintettek érdekeit.

Érdekmérlegelési teszt elvégzésére került sor:

             azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akik adataikat az Adatkezelő által működtetett webáruházban forgalmazott termékeket regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül megvásárlásával összefüggésben adják meg. Az adatok jogos érdeken alapuló kezelésének célja, hogy azokkal az érintettekkel szembeni, akik az Adatkezelővel megkötött adásvételi szerződés alapján a megvásárolt termék Adatkezelőt megillető vételárát önkéntesen nem fizetik meg, úgy az Adatkezelőnek a fenti, szerződésből eredő vételár-követelésének érvényesítésére irányuló jogi eljárás eredményesen megindítható és lefolytatható legyen.

             azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akiknek személyes adatait Adatkezelő az általa alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során rögzíti, és a jogszabályban előírt 3 munkanapos határidőt meghaladó időtartamban, 30 napig tárolja. A személyes adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Adatkezelő az emberi élet- és testi épség, a vagyontárgyak védelmét, az élelmiszerbiztonsági előírások betartását biztosítani tudja, továbbá a jogsértéseket és baleseteket megelőzze, észlelje, az elkövetőt tetten érje, és a jogsértéseket bizonyítsa.

             azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akik az Adatkezelő weboldalát akár az oldal megtekintése, akár a webáruházban történő vásárlás céljából felkeresik. Az érintettek által ezen tevékenység során használt végberendezések IP cím adatainak hiányában nem lenne megállapítható, hogy az adott érintett látogatását a webáruházban az Adatkezelő által használt affiliate marketing rendszerben vele együttműködő partner tevékenysége eredményezte-e, azaz a partner saját weboldalán közzétett reklámok, illetve hirdetések hatására történt-e, és így az Adatkezelőt a partner irányában fizetési kötelezettség terheli-e.

             azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akiknek személyes adatait Adatkezelő kapcsolatfelvétel céljából kezeli, és az adatkezelés a promóciók időpontjáról való értesítés esetében legfeljebb a promóció lezárultát, illetve a keresett termék elérhetőségéről való tájékoztatás esetén a termék átvételét követően még 6 hónapig kezeli. Az adatok további fél évig történő kezelése szükséges az érintettek által esetlegesen előterjesztett panaszok, kifogások elbírálásához, illetve az érintettek által az Adatkezelővel szemben kezdeményezett igényérvényesítési eljárásban a bizonyítási kötelezettség teljesítéséhez.

             azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akik a webáruházban megvásárolt terméket személyesen veszi át. A telefonszám hiányában az Adatkezelő nem tudná felhívni az érintett figyelmét, hogy az erről szóló, e-mailben küldött tájékoztatás ellenére át nem vett megrendelést meddig tartja rendelkezésre, mielőtt a megrendelést sikertelennek minősíti és intézkedik a már kiegyenlített vételár érintettnek történő visszafizetése érdekében.

A részletes érdekmérlegelési tesztek megismerését az Adatkezelő a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel érintett valamennyi személy számára folyamatosan biztosítja, az érdekmérlegelési tesztek elérhetők a www.douglasshop.hu oldalon az ’Érdekmérlegelési tesztek’ menüpont alatt.

 

20.          Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Az Adatkezelő az általa folytatott adatkezelési tevékenység során garantálja valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljes körűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

 

A.            Az adatokhoz való hozzáférés

Tájékoztatjuk, hogy érintettként jogosult arra, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és a kezelt személyes adatairól felvilágosítást kapjon. Ennek érdekében írásos kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, és azon címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamát, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokat.

A kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, további másolatok esetén az Adatkezelő jogosult díjat felszámítani. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

B.            Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Ön érintettként jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt adatai mindig megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Annak érdekében, hogy ezen jogának érvényesülését biztosítani tudjuk, az Adatkezelő évente egy alkalommal írásban személyes adatai ellenőrzése, frissítése érdekében keresi meg Önt. Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy személyes adatainak változását írásban az info@douglasshop.hu e-mail címen, vagy a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. postacímre megküldött levél útján bejelenti.

C.            Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy az Adatkezelő személyes adatait pontatlanul kezeli, bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

Amennyiben Ön saját felhasználói fiókkal rendelkezik, jogosult arra is, hogy pontatlanul rögzített személyes adatait a www.douglasshop.hu felületén e-mail címének és jelszavának megadásával belépve személyes profiljában helyesbítse, illetve adatváltozás esetén bármikor módosítsa.

D.            Az adatok törléséhez való jog

az Adatkezelő ezúton tájékoztatja arról, hogy kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;
 • jogellenes adatkezelés történt;
 • jogszabály írja elő az adatok törlését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az Ön személyes adatai semmilyen formában ne álljanak az Adatkezelő rendelkezésére. Töröljük személyes adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is megsemmisítjük.

Kérelme alapján az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat, illetve az Adatkezelő tulajdonosát is kötelezzük arra, hogy a részükre átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

Kérjük vegye figyelembe, hogy adattörlési kérelmét az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni akkor, ha a személyes adatok kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

A fentiek alapján kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást az Adatkezelő a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatok (név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) törlésére irányuló kérelmének kizárólag a fenti, kötelező határidő elteltét követően tudunk eleget tenni.

Az Adatkezelő kifejezetten fel kívánja hívni valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére irányuló érintteti kérelem teljesítését követően a személyes adatok többé már nem állíthatók helyre.

E.            Adatkezelés korlátozásának joga

Ön korlátozhatja személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:

 • ha tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, akkor a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig;
 • ha Ön szerint jogellenesen kezeljük adatait, de kifejezetten kéri, hogy a személyes adatait ne töröljük;
 • amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megadott célból, de a személyes adatok kezelése jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

Amennyiben az Adatkezelő jogszerűnek ítéli az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatja mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatait korábban közölte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatait továbbra is tárolja.

Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy az Adatkezelő személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdekből kezelheti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

F.            Az adathordozhatóság joga

Az adathordozhatóság joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan kezel, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő – az adatok biztonsága érdekében – pdf formátumban adja át a kezelt személyes adatokról szóló tájékoztatást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségét az Adatkezelő kizárja.

G.           Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra az adatokat kezelő az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján került sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben az Adatkezelő vonatkozó személyes adatait nem kezeli tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését az Adatkezelő számára lehetővé teszi.

A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön megtiltja személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelését, úgy azokat az Adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

H.            Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó, önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, az info@douglasshop.hu e-mail címre vagy a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. postacímre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása az Adatkezelő ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatok kezelését az Adatkezelő más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeli.

I.             Az érintett kérelmének elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben az Adatkezelőhöz benyújtott valamennyi kérelmét –tartalomtól függetlenül – azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak az Adatkezelőhöz történő beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy az Adatkezelőhöz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön ügyében határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg az Adatkezelőt akkor, ha kérelme alapján megítélésünk szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 30 napon belül megválaszoljuk és egyben tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért az Adatkezelő díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ezen esetekben a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

J.             Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az Ön kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezelésünkkel, úgy forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz a 23. pontban szereplő elérhetőségek egyikén. Adatvédelmi tisztviselőnk írásban küld visszaigazolást panaszos ügye kivizsgálásának megkezdéséről és legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az Ön álláspontja szerint személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon érheti el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette a személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat, vagy az Ön lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő az Adatkezelővel vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – az Adatkezelő vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adataira vonatkozó jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy papír alapú beadványában minden esetben tüntesse fel legalább nevét, lakcímét, e-mail címét, elektronikus úton beküldött kérelmét pedig nevének és lakcímének megjelölésével, korábban az Adatkezelő részére megadott, nyilvántartott e-mail címéről küldje el.

 

21.          Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudja. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembe vétele és értékelése alapján történik.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Az Adatkezelő képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

Az Adatkezelő tájékoztatja azon természetes személyeket, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát – erre vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott időközönként – rendszeresen ellenőrzi és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeli.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választotta ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Az Adatkezelő valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követi és értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, a valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek az Adatkezelő által felvett, tárolt, továbbított, vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi személyek kizárólag az Adatkezelő, mint az adatok kezelője által adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak el, folyamatosan ellenőrzi ezen személyeket, mely ellenőrzési tevékenység részletes szabályait az Adatkezelő által kialakított belső szabályzataiban találhatók meg. 

Az Adatkezelő megbízásából az adatvédelmi szabályok érvényesülését adatvédelmi tisztviselő is ellenőrzi, aki az adatkezeléssel kapcsolatban szakmai tanácsokat ad, illetve tájékoztatást nyújt mind az Adatkezelő munkavállalói, , mind pedig a szerződött adatfeldolgozók részére, együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál az Adatkezelő és az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság között, továbbá ellenőrzi az adatvédelmi előírások érvényesülését.

Az Adatkezelő és adatfeldolgozó partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Adatkezeléssel érintett tevékenységei során a személyes adatok biztonságát és védelmét az Adatkezelő többek között az alábbi intézkedések útján biztosítja:

-              az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése);

-              a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt CRM rendszer vonatkozásában rendszeres szoftverfrissítések elvégzése;

-              valamennyi személyes adatot tartalmazó fájl-ról napi rendszerességgel biztonsági mentés készítése;

-              személyes adatokat tartalmazó adatbázis elérésének korlátozása kizárólag erre jogosult alkalmazottak számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően;

-              az Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célonként elkülönítve kezeli, különös tekintettel az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban regisztrált felhasználóként és regisztráció nélkül vásárló természetes személyek adataira;

-              Adatkezelő megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az érintettek személyes adatait, valamint az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt felhasználási adatokat egymással ne lehessen összekapcsolni;

-              a személyes adatokat tartalmazó, archív papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben történő elhelyezése, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított munkavállalók számára biztosított.

 

22.          Adatvédelmi incidensek kezelése

Tájékoztatjuk valamennyi érintettet, hogy az Adatkezelő által bevezetett és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik.

Az Adatkezelő személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Kérjük, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak közvetlenül az Adatkezelőtől, ebben az esetben az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesíti, amely előírja az érintettek tájékoztatását azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős személy nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

Valamennyi, személyes adatokkal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében az Adatkezelő által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon el. Annak érdekében, hogy az Adatkezelő az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

Az Adatkezelő felhívja azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeli, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről jegyzőkönyvet veszünk fel és központi nyilvántartást vezetünk, amelyek tartalmazzák a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.

Az Adatkezelő természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozó szervezetek, akikkel adatkezelési tevékenysége során együttműködik, szintén az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

 

23.          Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő működik, akihez a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely ügyben közvetlenül az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhatnak:

Név: dr. Gulyás Adél

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 602/3.

E-mail cím: adatvedelem@douglasshop.hu

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintettek valamennyi személyes adat kezelésével, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó jogaik gyakorlásával kapcsolatban jogosultak bármilyen kérdéssel, kérelemmel írásban az Adatkezelőnél működő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni. Az adatvédelmi tisztviselő valamennyi, az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában megfelelő ismeretekkel rendelkezik, így az érintettek számára is megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást tud adni.

 

24.          Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Jelezni kívánjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató módosításáról – a tájékoztató módosítással érintett pontjainak és a módosítás hatályba lépési időpontjának megjelölésével –  az érintetteket egyrészt az általuk megadott e-mai címre küldött értesítő útján, valamint a www.douglasshop.hu weboldalon, külön figyelemfelhívás mellett tájékoztatjuk, továbbá ezzel egyidejűleg a tájékoztató módosítására vonatkozó információkat üzleteinkben is közzétesszük.

 

25.          Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor az Adatkezelő valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

             Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

             az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

             a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

             a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)

             elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)

             a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)

             a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)

             a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)

             a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”)

             az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény („Strasbourgi Egyezmény”).

 

Budapest, 2019. június 4.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató letölthető itt>>>.

 A Tájékoztató 1. számú melléklete letölthető itt>>>

Utoljára megtekintett termékek