Végkiárusítás! Karl Lagerfeld + ModelCo termékek most 70% kedvezménnyel online, amíg a készlet tart!*

Adatkezelési Tájékoztató

 

Tartalomjegyzék

 1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya
 2. Adatkezelőre vonatkozó információk
 3. Fogalom-meghatározások
 4. Adatkezelés módja, elvei
 5. A www.douglasshop.hu webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés
 6. Cookie-k használata a weboldalon
 7. Panaszkezeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok
 8. Douglas törzsvásárlói kártyával rendelkező személyek adatainak kezelése
 9. Marketing célú adatkezelés
 10. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés
 11. Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevő személyek adatainak kezelése
 12. Kapcsolatfelvétel céljából folytatott adatkezelés
 13. Kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés
 14. Álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése
 15. Személyes adatok kezelése PR tevékenységgel összefüggésben, közös adatkezelés
 16. Adatkezelés a Magyar Posta Zrt.- vel és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel való együttműködés során
 17. Adatfeldolgozók igénybevétele, Adatkezelő adatfeldolgozói minőségben végzett tevékenysége
 18. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás
 19. Tájékoztatás érdekmérlegelésről
 20. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete
  • A. Az adatokhoz való hozzáférés
  • B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához
  • C. Az adatok helyesbítéséhez való jog
  • D. Az adatok törléséhez való jog
  • E. Az adatok törléséhez való jog
  • F.  Adatkezelés korlátozásának joga
  • G. Az adathordozhatóság joga
  • H. Tiltakozás az adatkezelés ellen
  • I.  Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga
  • J. Az érintett kérelmének elbírálása
  • K. Jogorvoslati lehetőségek
 21. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések
 22. Adatvédelmi incidensek kezelése
 23. Adatvédelmi tisztviselő
 24. Adatkezelési tájékoztató módosítása
 25. Alkalmazott jogszabályok

 

1.            Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a ”Parfümerie Douglas” Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 11/A., cégjegyzékszám: 01-09-689839, adószám: 12508574-2-41) (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő által a társaság székhelyén, telephelyein és fióktelepein, valamint a www.douglasshop.hu weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

Adatkezelő felhívja a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által az Adatkezelő részére megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

 

2.            Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot az Adatkezelő kezeli. Az érintettek az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: ”Parfümerie Douglas” Illatszer kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1052 Budapest, Váci u. 11/A.

Telefonszám: 06-1-235-4050

Fax: 06-1-235-4051

E-mail cím: info@douglasshop.hu

 

3.            Fogalom-meghatározások

-              Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.

-              Egészségügyi adat: személyes adat, amely a természetes személy testi vagy pszichikai állapotára vonatkozik.

-              Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

-              Adatkezelő: a ”Parfümerie Douglas” Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.

-              Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.

-              Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

-              Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.

-              Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.

-              Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

-              Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.

-              Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.

-              Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.

-              Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

-              Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

-              Cookie: vagy más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet az Adatkezelő a honlapot megtekintő, illetve a honlapon működő webáruházban termékeket vásárló érintettek számítógépén elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz, funkciója a böngészés megkönnyítése.

-              Remarketing: olyan, érdeklődés alapú hirdetési megoldás, mellyel a honlapot használó érintett számára az Adatkezelő testreszabott, az érintett érdeklődésének megfelelő hirdetéseket tud megjeleníteni.

-              Affiliate marketing: Adatkezelő és más vállalkozások közötti együttműködés, melynek lényege, hogy az affiliate marketing rendszert üzemeltető Adatkezelő termékét, szolgáltatását értékesíti a vele együttműködő partner, aki ezen tevékenységéért jutalékot kap. A jutalék kifizetése történhet kattintások alapján, vagy valamilyen eseményhez kötve, mely utóbbi azt jelenti, hogy a termék megrendelése vagy a szolgáltatás igénybevétele után kerül kifizetésre a jutalék a partner részére.

 

4.            Adatkezelés módja, elvei

Mindazon személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő kezel, minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően az Adatkezelő kizárólag azokat a személye